Dnia 11.12.2020 r. odbył się szkolny etap Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.  Jej tegoroczne hasło brzmi „Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii”.  Głównym celem olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, poszerzenie wiedzy ekonomicznej,  w tym świadomości jej znaczenia a także wzrost zainteresowania współczesną gospodarką. Etap szkolny olimpiady polegał na rozwiązaniu testu, wykonaniu zadania z podstaw ekonomii oraz wypowiedzi opisowej na pytanie problemowe, nawiązujące do myśli przewodniej olimpiady. Do etapu szkolnego przystąpiło 7 uczniów z 3 klasy Technik Ekonomista.

Dwie uczennice klasy IIIa - Emilia Kordyka i Patrycja Zioło awansowały do etapu okręgowego XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie. Eliminacje do tej olimpiady są wieloetapowe, rozpoczynają się w szkole napisaniem testu, następnie najlepsi uczniowie, którzy przekroczą próg 75% awansują do etapu okręgowego, gdzie oprócz testu  muszą zmierzyć się z napisaniem pracy z zakresu prawa. Dziewczyny znalazły się w gronie 8 uczniów z województwa świętokrzyskiego, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w II etapie olimpiady.

W miniony piątek  11 grudnia 2020 r odbył się finał etapu okręgowego V Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego reprezentował uczeń klasy IIIa Michał Kuczyński. Uzyskał on bardzo dobry wynik, który daje mu możliwość udziału w finale ogólnopolskim olimpiady, który zaplanowany jest pod koniec marca przyszłego roku w Warszawie. Młodzież biorąca udział w etapie okręgowym olimpiady musiała się zmierzyć z bardzo trudnym testem składającym się z 60 pytań a obejmującym zagadnienia dotyczące strategii bezpieczeństwa i obrony Polski, ładu i pokoju na świecie. Test ze względu na pandemię zamiast na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, rozwiązywany był przez młodzież online na stronie Testportal. Uczestnicy mieli 60 minut ma rozwiązanie testu.

Michał po raz drugi będzie miał możliwość reprezentować nasze liceum w finale olimpiady, w ubiegłym roku uzyskał w niej status finalisty. Gratulujemy.

To, że krew jest bardzo potrzebna nie trzeba nikogo przekonywać. Jest to zwłaszcza istotne z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej, gdzie Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaczynają borykać się ze zmniejszoną liczbą krwiodawców. Ta przekłada się na topniejące zapasy krwi. Dlatego 09.12.2020r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Opatowie we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, odbyła się zbiórka krwi. Łącznie na apel dotyczący pilnego oddania krwi odpowiedziało 31 osób, które się zarejestrowały, zaś krew oddało 25 osób.

W środowej zbiórce zebrano łącznie 11,5 litrów krwi. Mieszkańcy Opatowa mogli również oddać osocze, dzięki zaangażowaniu Pana Starosty Tomasza Stańka i Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Opatowie, które zapewniło transport  ozdrowieńców do Kielc.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU

Okres realizacji:
06 czerwca 2020 r. – 31 stycznia 2022 r.

Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Tytuł projektu: Program profilaktyki społecznej na terenie miasta Opatów i powiatu Opatowskiego

Wnioskodawca:

W dniu 7 grudnia 2020r. uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie po raz kolejny przystąpili do eliminacji szkolnych Olimpiady Znajomości Afryki. W tegorocznej, XIX edycji olimpiady wzięło udział 6 uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich. Olimpiada ma charakter interdyscyplinarny. Jej celem jest kształtowanie postaw zrozumienia i tolerancji wobec odmiennych kultur, obyczajów i przekonań, mieszczących się w kanonie wartości cywilizacyjnych. Uczestnicy biorący udział w olimpiadzie muszą się wykazać wiedzą z zakresu geografii, społeczeństwa, kultury i historii kontynentu afrykańskiego.

Dnia 20.11.2020r. odbył się etap szkolny 45 OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ważnym celem, jaki ma spełniać Olimpiada, jest aktywizacja uczniów, by poprzez celowe zdobywanie wiadomości podnosili ogólny poziom wiedzy, przygotowując się tym samym znacznie lepiej do samodzielnego studiowania. Celem Olimpiady jest również lepsze przygotowanie przyszłych kandydatów na studia neofilologiczne z zakresu filologii angielskiej. Do konkursu przystąpiło 8 uczniów z klas 2A, 2C, 2Cp, 3A oraz 3B.

Test eliminacyjny oceniał znajomość języka pod względem poprawności formalnej i na etapie szkolnym test składał się z 60 zdań, podzielonych po połowie między gramatykę i słownictwo. Poziom językowy testu znacznie wykraczał poza podstawę programową szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej. O zakwalifikowaniu się do II etapu Olimpiady zdecyduje Komisja Konkursowa UJ w Krakowie.