Praca szkoły ukierunkowana jest na umożliwienie wszechstronnego rozwoju każdemu uczniowi, aby wspierać go w realizacji jego pasji, zainteresowań, talentów i aspiracji. Służy temu organizacja zajęć w systemie klasowym i grupowym, dająca szansę na nowoczesną edukację lingwistyczną, humanistyczną, politechniczną, matematyczno-informatyczną, a także na rozwój uzdolnień artystycznych i sportowych. Sprzyja temu wykwalifikowana kadra pedagogiczna, proponująca młodzieży różnorodne działania pozalekcyjne, według indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów, realizowanych w środowisku szkolnym oraz w społeczności lokalnej.