Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://lo.opatow.ids.pl - serwis internetowy Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie.

Status pod względem zgodności

W Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. Skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://lo.opatow.ids.pl spełnia wymagania w 95.24 %.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń. Administrator strony dokłada wszelkich starań, aby dostępność strony internetowej http://lo.opatow.ids.pl była zgodna z wymaganiami WCAG 2.0 na poziomie AA.

Wygląd

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
  • przełączniki zmiany kontrastu
  • przełącznik zmiany układu strony
  • przełącznik zmiany na „tryb nocny”  

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-14. Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Kasprowicz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kontaktować się można także dzwoniąc na nr telefonu: 15 868 20 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnianie informacji oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dane teleadresowe podmiotu:

ul. Sempołowskiej 1
27-500 OPATÓW

tel. 15 8682035
tel. kom. +48 661951370
fax. 15 8684887
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dostępność architektoniczna budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie.

Budynek Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie, udostępniony dla interesantów, znajduje się przy ul. Sempołowskiej 1 w Opatowie.

Dostępność wejścia

Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia. Główne wejście od strony ul. 1 Maja, natomiast drugie wejście znajduje się od strony ul. Sempołowskiej (do wejścia tego prowadzą zewnętrzne stopnie (schody). Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu 7:00-15:00.

Przy wejściu od strony ul. 1 Maja usytuowany jest podjazd  przystosowany dla osób z ograniczeniami ruchowymi, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Opis dostępności budynku szkoły.

Budynek Zespołu Szkół Nr 2 jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na parterze znajduje się szatnia oraz sale lekcyjne: 105, 108, 109, 115 oraz biblioteka z czytelnią.

Na pierwszym piętrze znajduje się gabinet dyrektora, sekretariat oraz łazienka (pomieszczenie nr 204) przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na tym poziomie znajdują się sale lekcyjne: 211, 213, 244, 245, 247 oraz hala sportowa z szatniami dla uczniów.

Na drugim piętrze znajduje się księgowość, pokój nauczycielski oraz łazienka (pomieszczenie nr 303) przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na tym poziomie znajdują się sale lekcyjne: 309, 310, 311, 318, 320, 323, 325, 326, 329 oraz aula wykładowa (333).

Obok pomieszczenia biblioteki (pomieszczenie nr 126) znajduje się winda osobowa z dostępem do 2 kondygnacji budynku. Winda przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych.

Przy wejściach do szkoły znajdują się klatki schodowe, którymi można dotrzeć do wyższych dostępnych pięter (0–3). Kondygnacje połączone są schodami.  

Na ciągach komunikacyjnych w budynku zapewniona jest właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do poszczególnych pomieszczeń.

Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem oprócz pomieszczeń technicznych.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do sekretariatu szkoły istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Podstawy prawne:

1) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

2) Decyzja wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego,

3) Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego „Deklaracji Dostępności” opublikowana przez Ministerstwo Cyfryzacji – wersja  1.5 uwzględnia zmiany z 11.02.2020 r.

RAPORTY DOSTĘPNOŚCI

Raport dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie

Raport dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego

Raport dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - Technikum w Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie

Raport dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - Szkoła Policealna

Raport dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - Liceum dla Dorosłych