Ocena zachowania półroczna i końcoworoczna.

(wyciąg ze Statutu Szkoły)

Półroczna i końcoworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

c) dbałość o honor i tradycje szkoły;

d) dbałość o piękno mowy ojczystej;

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g) okazywanie szacunku innym osobom;

h) udział w zawodach sportowych;

i) aktywny udział w szkolnym wolontariacie;

j) zaangażowanie w życie szkoły, środowiska lokalnego (akademie, uroczystości);

k) udział w konkursach i olimpiadach.

Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:

1) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

Ocenę zachowania ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

Zachowanie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

Tryb ustalania oceny zachowania:

1) Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy;

2) Ustalając ocenę zachowania, wychowawca klasy powinien wziąć pod uwagę: opinię ucznia o własnym postępowaniu i zachowaniu (samoocenę), opinię samorządu klasowego, opinię nauczycieli uczących w danej klasie i innych pracowników szkoły (nauczyciele uczący w danej klasie są zobowiązani do wpisywania w dzienniku lekcyjnym pozytywnych i negatywnych uwag o uczniu. Jeżeli przy nazwisku ucznia nie ma żadnych uwag zespół nauczycielski nie powinien zmieniać oceny proponowanej przez wychowawcę klasy). Opinię samorządu klasowego i innych uczniów o zachowaniu kolegi. Informacje dotyczące pozaszkolnej działalności ucznia;

3) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Kryteria ocen zachowania. Przy ustalaniu oceny należy przestrzegać następujących kryteriów:

Ocena wzorowa (wz)

- wzorowo wypełnia obowiązki szkolne;

- rozwija samodzielnie swoje zainteresowania i uzdolnienia;

- osiąga sukcesy na szczeblu szkoły, regionu, województwa i kraju w olimpiadach przedmiotowych, zawodowych, sportowych;

- bierze czynny udział w życiu szkoły, klasy, środowiska;

- dba o honor i tradycje szkoły;

- jest uczciwy w codziennym postępowaniu;

- nie ulega nałogom, przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji;

- dba o kulturę słowa, godnie zachowuje się w szkole i poza nią;

- bierze aktywny udział w wolontariacie szkolnym;

- w pełni przestrzega postanowień Statutu Szkoły.

Ocena bardzo dobra (bdb)

- przestrzega postanowień statutu Szkoły;

- postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

- dba o honor i tradycje szkoły;

- jest współorganizatorem imprez szkolnych i środowiskowych;

- reprezentuje szkołę w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych;

- uczestniczy w dniach promocji szkoły;

- uczeń, który ma ponad 8 spóźnień lub więcej niż 5 nieusprawiedliwionych godzin nie może otrzymać oceny bardzo dobrej;

- udział w szkolnym wolontariacie.

Ocena dobra (db)

- dobrze wypełnia obowiązki szkolne;

- jest uczciwy, sumienny, dobrze wywiązuje się z podjętych zadań;

- bierze udział w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, konkursach na etapie szkolnym;

- nie ulega nałogom dba o kulturę słowa;

- uczeń, który ma w ciągu półrocza więcej niż 10 spóźnień lub ponad 10 godz. nieusprawiedliwionych nie może otrzymać oceny dobrej.

Ocena poprawna (pop)

- nie ma więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych;

- mało angażuje się w życie klasy i środowiska;

- nie ulega nałogom;

- dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;

- kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią.

Ocena nieodpowiednia (ndp)

- przebywa na terenie szkoły pod wpływem alkoholu, środków odurzających;

- często narusza postanowienia Statutu Szkoły, a uwagi osób dorosłych nie przynoszą oczekiwanych rezultatów;

- jest arogancki wobec kolegów i pracowników szkoły;

- ulega nałogom, ma zły wpływ na kolegów;

- niszczy mienie szkolne i prywatne;

- często opuszcza zajęcia lekcyjne;

- nie ma więcej niż 25 godzin nieusprawiedliwionych.

Ocena naganna (ng)

- bardzo często narusza postanowienia Statutu Szkoły;

- jest agresywny i stosuje przemoc wobec kolegów i innych osób;

- toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

- nie uczęszcza na zajęcia lekcyjne;

- swym postępowaniem wywiera zły wpływ na kolegów;

- jest odpowiedzialny za czyny karalne.

Przewidywaną ocenę zachowania wystawia się na tydzień przed planowanym terminem klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

Jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie lub instytucje pieczy zastępczej) nie zgadzają się z oceną proponowaną, następuje powtórna analiza zachowania ucznia przez samorząd klasowy, zainteresowanego ucznia i wychowawcę klasy.

Uczeń zainteresowany wystawieniem oceny wyższej niż proponowana powinien przedstawić rzetelne argumenty za podwyższeniem oceny.