Wewnątrzszkolny system oceniania.

(wyciąg ze Stautu Szkoły)

1. Ocenianiu podlegają:

1) Osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) Zachowanie ucznia.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) Wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2) Wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli i uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

1) Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) Monitorowanie pracy ucznia oraz przekazanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze i co powinien poprawić oraz w jaki sposób wymaga poprawy udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

3) Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom lub instytucjom pieczy zastępczej) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;

5) Umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych półrocznych i rocznych (półrocznych) ocen klasyfikujących z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) Ustalenie kryteriów oceniania zachowania;

3) Ocenianie bieżące i ustalenia półrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, religii lub etyki oraz półrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4) Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) Ustalenie rocznych (półrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, religii lub etyki oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) Ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (półrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, religii lub etyki oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom lub instytucjom pieczy zastępczej) informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

6. Oceny są jawne dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów lub instytucji pieczy zastępczej).

7. Nauczyciel wystawiający ocenę powinien ją ustnie uzasadnić.

8. Jeżeli w wyniku klasyfikacji półrocznej (półrocznej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia utrudni lub uniemożliwi kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (okresie nauki programowo wyższym) szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

9. Ocenianie powinno być dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny;

10. Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych.

11. Nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów lub instytucje pieczy zastępczej) o:

1) Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych półrocznych i rocznych (półrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania (podstawy programowej);

2) Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;

3) Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

4) Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

12. Wychowawca klasy informuje uczniów oraz ich rodziców (lub instytucji pieczy zastępczej) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

13. Uczniowie są informowani o w/w. Zagadnieniach na pierwszych lekcjach danego przedmiotu, natomiast rodzice na spotkaniach organizowanych na początku roku szkolnego;

1) Fakt zapoznania uczniów i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi, sposobami sprawdzania osiągnięć oraz warunkami i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych powinien być potwierdzony wpisem w dzienniku elektronicznym:

a) Dla uczniów - temat pierwszej jednostki lekcyjnej z każdego przedmiotu;

b) Dla rodziców -wpis w zakładce dziennika elektronicznego –„Wydarzenia”.

14. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

15. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

16. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym.

17. Ocenianie bieżące.

1) Ocenianiu podlegają:

a) wiadomości i umiejętności;

b) umiejętność stosowania wiedzy;

c) umiejętność prowadzenia dyskusji;

d) umiejętność pracy w grupach i pracy samodzielnej;

e) umiejętność przygotowania i prezentowania referatów i różnych opracowań;

f) aktywność na zajęciach;

g) kultura języka;

h) wykonywanie ćwiczeń praktycznych w zależności od specyfiki przedmiotu.

2) W ocenianiu bieżącym stosuje się następującą skalę ocen: 6 - celujący (cel), 5 -bardzo dobry (bdb), 4 -dobry (db), 3 -dostateczny (dst), 2 -dopuszczający (dop), 1 niedostateczny (ndst).

a) uczeń musi być poinformowany przez nauczyciela o każdej ocenie wpisanej do dziennika elektronicznego;

b) uczeń nie może być negatywnie oceniony z przedmiotu za brak podręcznika, atlasu itp.;

c) ocena wystawiona przez praktykanta musi być zatwierdzona przez nauczyciela;

d) oceny bieżące oraz półroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi;

e) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania;

f) minimalna liczba ocen z danego przedmiotu powinna być większa o jeden niż liczba godzin przeznaczona na realizację podstawy programowej w tygodniu i powinna zawierać przynajmniej jedną ocenę ze sprawdzianu.

3) Charakterystyka ocen:

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności przewidziany w podstawie programowej;

b) samodzielnie potrafi dokonać uogólnień, wykazuje związki pomiędzy zjawiskami omawianymi na zajęciach;

c) biegle posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych;

d) osiąga sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym albo krajowym;

e) posiada inne porównywalne osiągnięcia;

f) samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia;

g) swobodnie posługuje się terminologią naukową, charakterystyczną dla danego przedmiotu;

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności przewidziany w podstawie programowej;

b) rozumie i uogólnia omawiane zjawiska;

c) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

d) wyjaśnia zjawiska, zadania i problemy w nowych sytuacjach bez ingerencji nauczyciela;

e) poprawnie posługuje się terminologią naukową.

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował zakres wiedzy i umiejętności ponad wymagania podstawowe ujęte w podstawie programowej;

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne;

c) posługuje się podstawowymi pojęciami i prawami w terminologii przedmiotowej;

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności określane podstawą programową na poziomie podstawowym;

b) poprawnie rozumie i wyjaśnia ważniejsze zjawiska przy pomocy nauczyciela;

c) wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne;

d) odrabia systematycznie prace domowe, przynosi na lekcje osobiste i niezbędne pomoce naukowe;

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a) ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowych wymagań edukacyjnych, ale jego braki nie dotyczą pojęć niezbędnych do uzyskania wiedzy z danego przedmiotu;

b) rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;

c) stara się uzupełnić braki w wiadomościach, uczestniczy aktywnie w zajęciach, wykonuje polecenia nauczyciela;

d) popełnia błędy językowe, ma trudności w wysławianiu się;

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) posiada rażące braki w wiadomościach i umiejętnościach z danego przedmiotu na poziomie podstawowych wymagań edukacyjnych, które uniemożliwiają dalsze kształcenie;

b) nie potrafi wyjaśnić podstawowych zjawisk ujętych w podstawie programowej z danego przedmiotu;

c) nie umie zastosować wiedzy, nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności;

d) nie prowadzi systematycznie notatek lekcyjnych, nie odrabia prac domowych, nie korzysta z możliwości nadrobienia braków;

e) ma duże trudności w mówieniu językiem literackim ogólnym i popełnia liczne błędy językowe i stylistyczne.

18. Metody i formy sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia:

W szkole istnieją następujące formy i metody oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

1) Formy ustne:

a) odpowiedzi (np. dialog, opis, streszczenie, wypowiedź, recytacja, prezentacja multimedialna, referaty);

b) aktywność na lekcji -aktywne uczestnictwo w nowych lekcjach;

2) Formy pisemne:

a) zadania domowe;

b) prace klasowe;

c) wypracowanie;

d) sprawdzian -zadania, ćwiczenia –np. po zakończeniu działu;

e) testy – nauczyciel powinien stosować różnego typu testy, tak, aby nauczyć techniki rozwiązywania testów pojawiających się na egzaminie zewnętrznym, nie wszystkie testy muszą być na ocenę;

f) kartkówki – krótkie formy (do 20 minut) sprawdzające wiedzę i umiejętności z 3 ostatnich lekcji; ich ilość w tygodniu nie jest określona, mogą być niezapowiedziane;

g) prace projektowe wskazane do stosowania na przedmiotach profilowych, dostosowane do możliwości ucznia, prowokujące do pracy badawczej, poszukiwań /forma polecana dla uczniów zdolnych/;

h) matura próbna.

19. Zasady zadawania, sprawdzania, omawiania określa nauczyciel - uczeń nie może być przeciążony pracami domowymi.

20. Prace pisemne, lekcje powtórzeniowe i zasady ich przeprowadzania:

1) Za pracę pisemną uznaje się każdą kontrolną pisemną pracę ucznia, obejmującą dowolny zakres treści, przeprowadzaną z całą klasą;

2) Prace pisemne i lekcje powtórzeniowe:

a) wymagają uzgodnienia terminu i podania do wiadomości uczniów, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;

b) termin zadania klasowego wpisuje się do dziennika elektronicznego pod datą planowanego sprawdzianu;

c) zakres materiału dla w/w form sprawdzania musi być podany w momencie uzgodnienia terminu jego przeprowadzenia;

d) nauczyciel podczas każdej pracy pisemnej podaje uczniom punktację przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów wymaganą do otrzymania określonej oceny, sprawdziany bez przygotowanej punktacji nie mogą być przeprowadzane;

3) Oceny ze sprawdzianów, prac klasowych i wypracowań wystawiane są na podstawie ilości uzyskanych punktów w przeliczeniu na wynik procentowy:

0% - 29% - ndst

30% - 49% - dop

50% - 74% - dst

75% - 89% - db

90% - 99% - bdb

100% - cel

Dla innych form prac pisemnych wymienionych w ust 6 pkt. 1) punktacje i przeliczniki procentowe ustalają nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania.

4) Wagi dla poszczególnych form oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia są następujące:

Forma oceniania

waga

Odpowiedź ustna - dłuższe wypowiedzi

4

Aktywność na lekcji (krótsze wypowiedzi)

2

Aktywność na lekcji (wychowanie fizyczne, muzyka, plastyka)

4

Zadanie domowe, prezentacje multimedialne

2

Wypracowanie

5

Sprawdzian

5

Poprawa sprawdzianu

5

Test

5

Kartkówka

3

Prace projektowe

3

Matura próbna

5

Udział w dyskusji

3

Udział w olimpiadach i konkursach

5

Ocena z półrocza pierwszego

6

wynik procentowy matury próbnej wpisuje się z wagą 0.

5) W jednym dniu może być zaplanowana i przeprowadzona tylko jedna praca pisemna z wyjątkiem kartkówek / w tygodniu można zaplanować i przeprowadzić maksymalnie trzy prace pisemne, łącznie z pracami przeniesionymi z poprzednich tygodni / termin zaliczenia pracy pisemnej, w której uczeń nie uczestniczył ustala nauczyciel wspólnie z uczniem / wyniki uzyskane z prac pisemnych powinny być omówione i przekazane młodzieży w terminie dwóch tygodni od daty przeprowadzenia sprawdzianu;

6) Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu w terminie ustalonym z nauczycielem, uzyskaną ocenę wpisuje się do dziennika nawet wtedy, jeżeli była ona taka sama lub niższa od oceny ze sprawdzianu (ocenę wpisujemy z wagą równą 0). Ocenę wyższą uzyskaną na poprawie sprawdzianu wpisujemy z wagą 5.

Ilość możliwości poprawy oceny ustala nauczyciel z uczniem.

7) W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia w ustalonym terminie sprawdzianu oraz terminie dodatkowym nauczyciel wstawia ocenę niedostateczną ze sprawdzianu z wagą sprawdzianu;

8) Kartkówka:

a) obejmuje swym zakresem, co najwyżej trzy ostatnie jednostki lekcyjne;

b) może być wcześniej ogłaszana w klasie;

c) odpowiedzi na pytania zawarte w kartkówce nie powinny zająć uczniowi więcej niż 20 minut;

d) oddanie uczniowi poprawionej kartkówki musi nastąpić w terminie l tygodnia od daty jej przeprowadzenia;

e) kartkówka nie podlega poprawie;

f) zgłoszenie przez ucznia przysługującego mu nieprzygotowania automatycznie zwalnia go od pisania kartkówki;

9) Wydłużenie terminu oddawania prac pisemnych:

a) jeżeli prace pisemne nie zostaną poprawione i oddane w obowiązującym terminie z winy nauczyciela, ocena, która nie satysfakcjonuje ucznia, nie może być wpisana do dziennika;

b) w sytuacji, gdy nauczyciel z ważnych przyczyn (choroba lub nieobecność spowodowana przydziałem innych obowiązków) nie oddał sprawdzonych prac, następuje automatycznie wydłużenie regulaminowego terminu oddawania prac o czas nieobecności nauczyciela;

21. Informacja o ocenach i udostępnianie prac pisemnych.

1) Sprawdzone i ocenione prace pisemne muszą być omówione i oddane uczniowi do wglądu, rodzice (prawni opiekunowie lub instytucje pieczy zastępczej) mają również prawo wglądu do prac pisemnych lub innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia. Rodzice mają prawo wglądu do prac pisemnych ucznia tylko na terenie szkoły;

2) Wyniki uzyskane z prac pisemnych powinny być przekazane młodzieży wraz ze stosownym uzasadnieniem w terminie 2 tygodni od daty przeprowadzenia sprawdzianu. Uzasadnienie oceny odbywa się ustnie;

3) Sprawdzone prace pisemne są przechowywane przez nauczyciela do końca danego roku szkolnego;

4) Każda ocena niedostateczna z pracy pisemnej na prośbę ucznia lub jego rodziców (lub instytucji pieczy zastępczej) powinna być uzasadniona, dotyczy również kartkówki.

22. Nieprzygotowanie do lekcji.

1) Wszystkim uczniom przysługuje możliwość zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji z dowolnego przedmiotu bez podania przyczyny, w ilości:

a) 1 raz w półroczu, jeżeli zajęcia z tego przedmiotu odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu;

b) 2 razy w półroczu, jeżeli zajęcia z tego przedmiotu odbywają się trzy i więcej razy w tygodniu;

c) zgłoszenie nieprzygotowania musi nastąpić przed rozpoczęciem lekcji w formie ustalonej z nauczycielem i jest odnotowane w dzienniku lekcyjnym, w wyznaczonej rubryce. Nauczyciel w dzienniku elektronicznym wpisuje nieprzygotowanie używając skrótu „np.”. Każdy wpis „np.” powinien znaleźć się w odrębnej kolumnie dziennika elektronicznego;

d) odnotowanie nieprzygotowania do lekcji ma znaczenie jedynie porządkowe;

e) prawo do zgłoszenia nieprzygotowania przysługuje od początku do końca półrocza.

23. Okres adaptacyjny uczniów klas pierwszych:

1) Uczniowie klas pierwszych w celu ułatwienia im adaptacji w szkole, korzystają z tzw. „okresu adaptacyjnego” trwającego od l do 15 września;

2) W tym okresie nauczyciel obserwuje ucznia, aby rozpoznać jego wiadomości i umiejętności;

3) W przypadku uzyskania w tym okresie przez ucznia klasy pierwszej oceny niedostatecznej, ocena ta nie jest wpisywana do dziennika elektronicznego.

24. Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do ucznia:

1) Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia;

2) Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej;

3) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie (o specjalnych potrzebach edukacyjnych);

4) Lub indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

25. Klasyfikowanie półroczne.

Klasyfikowanie półroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu półrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i półrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

26. Półroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania –wychowawcy klas po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

27. Klasyfikacja półroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustaleniu półrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i półrocznej oceny zachowania.

28. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się, co najmniej raz w ciągu roku szkolnego. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

29. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

30. Egzamin klasyfikacyjny za I półrocze przeprowadza się w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi lub instytucjami pieczy zastępczej);

31. Ocena za pierwsze półrocze jest uznawana w drugim półroczu i wliczona do oceny końcoworocznej. Wpisujemy ją w pierwszą rubrykę w dzienniku z wagą 6.

32. Jeżeli w wyniku klasyfikacji półrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie w klasie programowo wyższej szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

33. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice ucznia.

34. Zasady wystawiania oceny półrocznej i końcoworocznej:

1) Nauczyciele w dzienniku elektronicznym w zakładce „Oceny” I i II półrocze opisują kolumnę piątą od końca symbolem „z” (zagrożenie) oraz nadają wagę ocenie równą „0”; na pięć tygodni przed zakończeniem półrocza (rocznych zajęć edukacyjnych) nauczyciele w kolumnie oznaczonej symbolem „Z” wpisują cyfrę „l” osobie zagrożonej oceną niedostateczną;

2) Najpóźniej na cztery tygodnie przed zakończeniem półrocza (rocznych zajęć edukacyjnych) wychowawca klasy przygotowuje w formie druku pisemną informację o przewidywanych ocenach niedostatecznych (wg poniższego wzoru), który po podpisaniu przez rodziców ( lub instytucji pieczy zastępczej) wraca do wychowawcy;

„WZÓR DRUKU”

Opatów, dnia.........................

Dyrekcja Zespołu Szkół w Opatowie informuje, że uczeń (uczennica)

............................................................................................ klasy.............

jest zagrożony(a) ocenami niedostatecznymi z następujących przedmiotów:

1..............................................… 3..........................................................

2.............................................… 4...........................................................

podpis wychowawcy podpis rodzica

3) Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych;

4) Na 1 tydzień przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele proponują oceny na półrocze;

5) Nauczyciele wpisują do dziennika przewidywane oceny oraz informują o nich uczniów na poszczególnych zajęciach edukacyjnych;

6) Rodzice (prawni opiekunowie lub instytucje pieczy zastępczej) o przewidywanych dla ucznia klasyfikacyjnych ocenach półrocznych/końcowrocznych są informowani drogą elektroniczną przez e-dziennik;

7) oceny półroczne ustala się na podstawie średniej ważonej:

0 - 1,74 -ndst

1,75 - 2,74 -dop

2,75 - 3,74 -dst

3,75 - 4,74 -db

4,75 - 5,74 -bdb

5,75 - 6 -cel