Przewodnicząca:  Nikola Bukała
Z-cy: Igor Kadela, Mikołaj Szczygieł

Sekretarz: Natalia Charymska
Rzecznicy praw ucznia: Wiktoria Faliszewska, Brajan Duda
Koordynator sekcji artystycznej: Magdalena Kosmala

Skarbnik: Klaudia Ciszowska

Dyżury Rzeczników Praw Ucznia odbywają się na długiej przerwie w środy

Samorząd Uczniowski przy LO im. Bartosza Głowackiego w Opatowie to zespół aktywnych, kreatywnych, młodych ludzi uczęszczających do naszego liceum, którzy chcą mieć wpływ na życie szkoły. Pamiętajcie, że WSZYSCY uczniowie LO należą do Samorządu Uczniowskiego, czyli do jednego z najważniejszych organów szkoły, która trzyma się razem i może na siebie liczyć w każdej sytuacji.


Zadania Przewodniczącej SU:

- Przemawianie podczas uroczystości szkolnych;

- Prowadzenie zebrań gospodarzy klas;

- Sprawowanie pieczy nad wszystkimi członkami SU;

- Nadzór pracy SU.

Zadania Z-cy Przewodniczącej SU:

- Zastępowanie Przewodniczącej podczas jej nieobecności;

- Pomoc przy organizacji pracy przez Przewodniczącą;

- Przyjmowanie informacji od społeczności szkolnej i przekazywanie wiadomości do Przewodniczącej.

Samorząd Uczniowski naszej szkoły posiada również Rzecznika Praw Ucznia. Ma on za zadanie m.in. pomagać uczniom mającym problem z interpretowaniem języka statutu szkoły lub w przypadku jego naruszenia.

CELE I ZADANIA SU

Samorząd Uczniowski LO im. Bartosza Głowackiego reprezentuje wszystkich uczniów naszej szkoły. Jest on jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Przedstawiamy swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły oraz Radzie Pedagogicznej we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących uprawnień uczniów.

Przede wszystkim:

• Zabija nudę.

• „Wybija głupoty z głowy”

• Zwiększa tempo Twojego życia.

• Non stop zmusza Cię do myślenia i aktywności.

• Dba o rozwój Twojej kreatywności.

• Pozwala Ci robić rzeczy, które pozornie są niemożliwe

Dodatkowo:

• Rozwija zdolności organizacyjne.

• Uczy pracy zespołowej.

• Pozwala zaistnieć na forum szkoły.

• Pozwala rozwijać pasje i zainteresowania.

• Jest doskonałą formą autoreklamy.

• Daje realny i bardzo wymierny wpływ na życie społeczności szkolnej.

• Integruje uczniów i nauczycieli.

• Daje możliwość organizacji imprez szkolnych, wycieczek, dyskotek itp.

• Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

• Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

• Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywizacji społecznej, samooceny i samodyscypliny uczniów.

Zadania Samorządu Uczniowskiego:

• Kształtowanie właściwego stosunku uczniów do nauki.

• Organizowanie uczestnictwa społeczności szkolnej w planowaniu i realizacji życia i pracy szkoły.

• Wzbogacanie życia wewnętrznego szkoły – pielęgnowanie tradycji szkoły i samorządu.

• Współudział w organizowaniu czasu wolnego uczniów.

• Rzecznictwo interesów społeczności uczniowskiej.

Wady? – działalność w Samorządzie Uczniowskim jest pozbawiona wszelkich wad, bo tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi!