Te słowa stały się mottem uroczystości z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej oraz  ślubowania uczniów klas pierwszych, która odbyła się w dniu 13 października 2023 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Opatowie. To niezwykle wzruszające spotkanie, w którym uczestniczyli nauczyciele, w tym także nauczyciele emeryci, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie, rodzice uczniów klas pierwszych, przedstawiciele Rady Rodziców oraz Starosta Opatowski Pan Tomasz Staniek było okazją do refleksji na temat roli edukacji  w życiu każdego człowieka. Bowiem to ważna wartość decydująca o kształtowaniu umysłów i postaw młodych ludzi.

 

Spośród  przybyłych gości głos zabrał Starosta Opatowski Pan Tomasz Staniek dziękując Pani Dyrektor Małgorzacie Szczepańskiej za niezwykle ciężką pracę na rzecz rozwoju szkoły, a uhonorowaniem tej pracy było przyznanie Pani Dyrektor Nagrody Starosty. Nauczyciele  otrzymali życzenia zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy. W podobnym tonie podziękowania i życzenia składał  przedstawiciel Rady Rodziców Pan Zbigniew Kusal podkreślając niezwykle znaczenie zawodu nauczyciela dla rozwoju młodych ludzi.

Życzenia wszystkim pracownikom szkoły złożyli także przedstawiciele Samorządu Szkolnego, który skończył swoja kadencję i w trakcje uroczystości przekazał władzę nowo wybranym przedstawicielom młodzieży. Na czele nowego Samorządu Uczniowskiego stanęła Julia Serwinowska. Pani Dyrektor Małgorzata Szczepańska podziękowała wszystkim członkom ustępującego samorządu za ich niezwykłą kreatywność, pomysłowość, za podejmowanie wielu inicjatyw w organizacji przedsięwzięć na terenie szkoły.

O  jubileuszu 250 lecia Komisji Edukacji Narodowej i znaczeniu tej instytucji przypomniał przedstawiciel związków zawodowych Pan Piotr Kaptur podkreślając, że było to pierwsze ministerstwo edukacji w Europie, które przygotowało i przeprowadziło gruntowną reformę szkolnictwa wprowadzając jednolite programy nauczania i pionierskie podręczniki, wymagające często (zwłaszcza w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych) tworzenia polskiej terminologii tych nauk, która do dzisiaj jest podstawą terminologii chemicznej, fizycznej i matematycznej stosowanej w języku polskim.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej był  również okazją do wyróżnienia pracy nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Pani Dyrektor Małgorzata Szczepańska dziękowała nauczycielom za  ciężką codzienną pracę, ogromny wysiłek i  troskę

o wszechstronny rozwój każdego ucznia, za wprowadzanie niestandardowych  rozwiązań

w organizacji procesu uczenia się uczniów, a pracownikom  administracji i obsługi za wysiłek wkładany w sprawne funkcjonowanie szkoły.

Uroczystość ta była szczególnie ważna dla uczniów klas pierwszych, którzy w tym dniu złożyli ślubowanie na sztandar szkoły – ślubujący uczniowie klas pierwszych od tej chwili  stają się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności, zobowiązując się do dbania o honor, dobre imię szkoły, do rozwijania w sobie postawy obywatelskiej, aktywności społecznej i do stawiania sobie wysokich wymagań. W imieniu uczniów klas pierwszych za przyjęcie do szkoły dziękowała Melania Sobczyk, a przedstawiciele wszystkich klas pierwszych wypowiedzieli swoje marzenia dotyczące szkoły, w których będą mogli rozwijać skrzydła.

Miłym akcentem kończącym uroczystość była muzyczna dedykacja dla wszystkich nauczycieli, pracowników i gości w wykonaniu uczennic klas pierwszych.