Wspólne działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży oraz  integracja środowiska żołnierskiego i społeczności szkolnej to główne założenia porozumienia zawartego 14 maja 2020 roku między Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Opatowie i Jednostką Wojskową 3533 w Sandomierzu. W imieniu LO dokument podpisała Pani dyrektor Małgorzata Szczepańska, Jednostkę Wojskową Nr 3533 reprezentował jej dowódca ppłk Paweł Czajkowski.

Porozumienie to zakłada współpracę w celu: pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa, upowszechniania działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej, kształtowania pozytywnego wizerunku oraz promocji profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, pozyskiwania kandydatów do służby wojskowej i promowania nowego modelu służby żołnierzy rezerwy w Narodowych Siłach Rezerwowych.

W ramach współpracy obydwie strony zobowiązały się do wzajemnego upowszechniania tradycji i promocji dokonań i osiągnięć Jednostki Wojskowej i szkoły oraz organizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalno - oświatowych.