50 Olimpiada Biologiczna to już historia, która zapisze się na stale w sukcesy uczniów olimpiad przedmiotowych opatowskiego „Bartosza”. Etap eliminacji centralnych 50 Olimpiady Biologicznej odbył się w dniach 24-25 kwietnia w formie zdalnej i uczestniczył w nich uczeń klasy IIIc o profilu medycznym Igor Adamski. Zawody III stopnia składają się z trzech części: egzaminu praktycznego, egzaminu pisemnego, ustnego i są przeprowadzane przez  Komitet Główny Olimpiady Biologicznej w Warszawie.

Pierwszego dnia zawodów Igor przystąpił do części praktycznej, na którą składały się cztery pracownie z następujących nauk biologicznych: zoologia, botanika, biochemia i bioinformatyka. Każdy uczestnik indywidualnie wykonywał zadania zgodnie z otrzymaną instrukcją. Jednym z głównych celów tej części eliminacji było sprawdzenie wśród uczestników umiejętności praktycznych oraz analizy danych.

Drugiego dnia zawodów odbył się egzamin pisemny w formie testu, którego zakres wymagań znacznie wykraczał poza podstawę programową przedmiotu biologia dla szkół ponadpodstawowych na poziomie rozszerzonym. Po egzaminie pisemnym odbyła się część ustna olimpiady polegająca na obronie pracy badawczej przed Komisją Egzaminacyjną ds. prac badawczych, która składała się z członków Komitetu Głównego i Komitetu Okręgowego. Igor swoją pracę badawczą ,,Wykorzystanie preparatu Oase AquaActiv SediFree do pozyskiwania związków mineralnych z mułu stawowego, jako alternatywa nawożenia sztucznego w uprawie rzodkiewki zwyczajnej (Raphanus sativus L.) w warunkach uprawy polowejprzeprowadził w okresie wakacji. Recenzji pracy badawczej dokonuje co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, zwykle nauczycieli akademickich lub biologów specjalizujących się w danej dziedzinie nauk biologicznych.

Po przeprowadzeniu zawodów III stopnia Komitet Główny ustalił listę rankingową uczestników opartą na sumie ważonej punktów we wszystkich trzech częściach zawodów centralnych, czyli z zadań praktycznych, egzaminu pisemnego i obrony pracy badawczej. Tytuł Finalisty przysługuje uczniowi, który uzyskał co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów.

Jesteśmy niezwykłe dumni, iż w etapie centralnym tegorocznej 50 Olimpiady Biologicznej tytuł Finalisty uzyskał Igor Adamski uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego. Sukces ten zwalnia go z pisania egzaminu maturalnego z biologii z którego uzyskuje 100%.

Uzyskanie tytułu Finalisty Olimpiady Biologicznej to również indeks na liczne kierunki związane z naukami przyrodniczymi w tym medycyną na wiele uniwersytetów Polsce.

Cieszymy się bardzo z sukcesu Igora gdyż poparty był on wielomiesięczną pracą, determinacją i pasją do biologii. Dla nas wszystkich to dowód na to, że mimo ciężkiej sytuacji związanej z pandemią i trudnościami wynikającymi w nauczaniu zdalnym można osiągać wymarzone cele i sukcesy w skali całego kraju.

Opiekunem merytorycznym Igora Adamskiego jest nauczyciel biologii pani Ewa Basak.