Konkursy na Święto Patrona Szkoły
piątek, 06 marca 2020 12:30

Regulamin szkolnego konkursu wiedzy „Bartosz Głowacki – życie i dokonania”

Uwaga. Termin oddania prac w konkursie plastycznym zostaje przedłużony do dnia wznowienia zajęć lekcyjnych. Termin rozegrania konkursu wiedzy, organizator poda po ustaleniu dnia sesji o Patronie.

Założenia ogólne

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 2 w Opatowie. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I i II Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie.

Cele konkursu


 • Przybliżenie sylwetki patrona szkoły,
 • rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły,
 • motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności.

Warunki przystąpienia do konkursu

W konkursie mogą uczestniczyć tylko uczniowie klas I i II Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie,

konkurs będzie miał formę testu (pytania zamknięte i otwarte),

każda klasa do konkursu deleguje dwóch uczniów,

przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922.).

Przebieg konkursu

Test odbędzie się 31 marca, o godz., 10. w szkolnej auli (s.333),

pytania do testu ułożone zostaną na podstawie literatury:

 • Lubicz – Pachoński J., Wojciech Bartosz Głowacki chłopski bohater spod Racławic i Szczekocin, PWN Warszawa – Kraków, 1987r.;
 • Ruszczyc M, Bohater spod Racławic, Warszawa 1985r.
 • https://kurierhistoryczny.pl/artykul/wojciech-glowacki-niechlopski-bohater,320;
 • https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1144758,Bartosz-Glowacki-czyli-symbol-chlopabojownika,

na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut,

korzystanie z jakichkolwiek pomocy jest niedozwolone,

podczas rozwiązywanie obowiązuje zakaz posiadania telefonu komórkowego.

Kryteria oceny

Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu, komisja sprawdza prace, a następnie ustala liczbę punktów zdobytych przez poszczególnych uczestników. O kolejności decyduje liczba zdobytych punktów.

W przypadku równej liczby punktów u większej liczby uczestników, wyższe miejsca zajmują ci, którzy uzyskali większą liczbę punktów za rozwiązanie zadań najtrudniejszych. Za najtrudniejsze uważa się pierwsze zadanie w teście, kolejne za łatwiejsze, za najłatwiejsze zadanie ostatnie. Jeżeli powyższa zasada nie da rozstrzygnięcia, o kolejności zdecyduje odpowiedź ustna, na pytania przygotowane przez komisję konkursową.

Postanowienia końcowe

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 3 kwietnia 2020r. podczas sesji popularno – naukowej „Bartosz Głowacki patronem opatowskiego Liceum Ogólnokształcącego”, nagrodą w konkursie jest celująca ocena z historii/wiedzy o społeczeństwie. Organizator konkursu przewiduje przyznanie nagród rzeczowych uczestnikom, którzy zajmą 3. pierwsze miejsca.

 


 

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego, graficznego/fotograficznego „Bartosz Głowacki obrazem malowany”

Założenia ogólne

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 2 w Opatowie. Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie.

Cele konkursu

 • Przybliżenie sylwetki patrona szkoły,
 • rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją,
 • rozwijanie i promowanie talentów plastycznych,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły,
 • kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi,
 • motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności.

Warunki przystąpienia do konkursu

W konkursie mogą uczestniczyć tylko uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie,

dopuszczone do konkursu zostaną prace wykonane dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, grafika, kolaż) na papierze formatu od A3 do A2 oraz prace fotograficzne i wykonane w graficznym programie komputerowym. Mogą to być też prace wykonane w formie plakatu,

każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej,

praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście,

przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922.),

przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich.

Kryteria oceny

Powołana Komisja zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów konkursu, prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:

 • zgodność z tematem,
 • kreatywność twórcza,
 • estetyka wykonania
 • oryginalność,
 • jakość wykonania.

Przebieg konkursu

Prace składamy do nauczycieli: Barbara Kasińska lub Jerzy Strzyż do dnia 27 marca 2020r.,

rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 3 kwietnia 2020r. podczas sesji popularno – naukowej „Bartosz Głowacki patronem opatowskiego Liceum Ogólnokształcącego”,nagrodą w konkursie jest celująca ocena z historii/wiedzy o społeczeństwie. Organizator konkursu przewiduje przyznanie autorom trzech najlepszym prac nagród rzeczowych.

 
Ta strona korzysta z plików cookies (tzw. "ciasteczek"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Dowiedz się więcej...