Informacja w sprawie stypendiów/zasiłków szkolnych na rok szkolny 2019/2020
środa, 21 sierpnia 2019 09:37

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatów.

Termin składania wniosków:

- od 01 do 16 września 2019 r. - w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

- od 01 września do 15 października 2019 r. — w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,

Wnioski o stypendium szkolne należy pobierać, a po wypełnieniu składać w Punkcie Obsługi Klienta (pokój nr 1) w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 528,00 zł Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli za miesiąc sierpień 2019r.

Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie dokumentów (faktur) potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne zgodnie z ostateczną decyzją o przyznaniu świadczenia. Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione faktury za zakup podręczników od czerwca 2019 roku, na pozostałe materiały szkolne od lipca 2019 roku oraz za internet — od września do czerwca.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu wg katalogu wydatków kwalifikowanych:

1. Podręczniki, ćwiczenia, zeszyty, książki rozwijające zainteresowania ucznia,

2. Słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice (np. matematyczne), lektury szkolne i opracowania do lektur, mapy, globusy,

3. Tornister (plecak szkolny),

4. Piórnik, artykuły szkolne (np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina modelina, itd.),

5. Obuwie sportowe na w-f ,

6. Strój na w-f (dres-spodnie i bluza, koszulka sportowa, spodenki gimnastyczne

7. Strój galowy wymagany przez szkołę po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły,

8. Przybory, materiały i strój do praktycznej nauki zawodu (potwierdzone opisem profilu szkoły),

9. Komputer, laptop,. tablet, oprogramowanie, części do komputera, (mysz, klawiatura, słuchawki, głośniki) nośniki danych (płyty, pendrive), koszt naprawy komputera,

10. Drukarki lub urządzenia wielofunkcyjne, tusze do drukarek, papier do drukarki, multimedialne programy edukacyjne, pokrycie kosztów abonamentu internetowego (od września do czerwca),

11. Koszt wyjazdu na tzw. „zieloną szkołę”,

12. Koszt udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych (np. nauka języków obcych, kurs komputerowy i inne), koszt czesnego za naukę,

13. Koszt udziału w zajęciach pozaszkolnych związanych z rozwijaniem indywidualnych zdolności (np. taniec, karate, itp.),

14. Basen (strój kąpielowy, klapki, itp),

15. Koszty pobytu w internatach i bursach, (dot. tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów)

16. Zwrot kosztu dojazdu do szkół (bilety miesięczne), dot. tylko uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów,

17. Okulary korekcyjne, (faktura wystawiona na rodzica z adnotacją jakiego dziecka dotyczy)

18. Instrumenty muzyczne wykorzystywane w szkole do nauki gry.

Faktury bądź rachunki uproszczone muszą być wystawione imiennie na rodzica / opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia. Zakupione rzeczy np. buty, plecak powinny mieć wpisaną na fakturze adnotację „sportowe” lub „szkolne”, a inne artykuły zakupione były zgodne z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu zakupów.

Jeśli dokonano zakupu odzieży lub obuwia:

- w przypadku przyznania stypendium uczennicy refundowane będą ubrania sportowe damskie/dziewczęce, obuwie damskie/dziewczęce, Na fakturach uczennicy nie powinny znajdować się artykuły męskie/chłopięce.

w przypadku przyznania stypendium uczniowi refundowane będą ubrania sportowe męskie/chłopięce, obuwie męskie/chłopięce, Na fakturach dotyczących ucznia nie powinny znajdować się artykuły damskie/dziewczęce.

W roku szkolnym, w którym przyznawane jest stypendium szkolone obowiązują faktury z następującymi terminami za:

  1. zakup podręczników od czerwca danego roku,
  2. pozostałe materiały szkolne   od lipca danego roku wg wykazu materiałów kwalifikowanych.
  3. internet — od września do czerwca.

W sytuacji kupna artykułów używanych (podręczniki, komputer) od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna-sprzedaży sporządzoną między osobami dorosłymi, posiadającą elementy konstrukcyjne do zakwalifikowania jako prawidłowo sporządzona, bądź można sporządzić oświadczenie, które zawiera informacje: od kogo odkupiliśmy daną rzecz, jej nazwa/tytuł, do czego nam potrzebna, za jaką kwotę zakupiono,

Jako nie związane z celami edukacyjnymi należy uznać wydatki na: skarpety, odzież 'i obuwie do codziennego noszenia, opłacanie komitetu rodzicielskiego, ubezpieczenia uczniów lub wyżywienia w szkole, koszt udziału w imprezach szkolnych nie mających charakteru edukacyjnego (np. studniówka), sprzęt rehabilitacyjny, rower dla ucznia jako środek transportu.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej wyłącznie z powodu zdarzenia losowego, w szczególności klęski żywiołowej, nagłej lub długotrwałej choroby ucznia, śmierci rodziców lub opiekunów prawnych, Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia. uzasadniającego przyznanie tego zasiłku,

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego udziela Punkt Obsługi Klienta, pokój nr 1, Tel. 15 8681301 lub Referat Organizacyjny, pokój nr 22, Tel. 15 8681324. Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

 
Ta strona korzysta z plików cookies (tzw. "ciasteczek"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Dowiedz się więcej...