Stypendia Fundacji "Fabryki Marzeń"
poniedziałek, 10 czerwca 2019 12:46

Fundacja „Fabryka Marzeń” założona przez Karolinę Sołowow powstała z myślą o dzieciach i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz mieszkaniowej. Fundacja każdego dnia pracuje nad tym, aby na twarzach podopiecznych zagościł uśmiech. Jeśli potrzebujesz pomocy zgłoś się!

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH FUNDACJI Fabryki Marzeń"

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania stypendium naukowego (dalej Stypendium) przez Fundację „Fabryki Marzeń" z siedzibą w Kielcach (dalej Fundacja).

2. Fundacja niesie pomoc materialną skierowaną do uzdolnionych uczniów i studentów, która stanowi formę wsparcia finansowego przeznaczonego dla wybitnych uczniów i studentów, zamieszkujących lub pochodzących z województwa świętokrzyskiego.

 

§2 Warunki przyznawania stypendium

1. O stypendium mogą ubiegać się:

1.  uczniowie 7,8 klasy szkoły podstawowej,

2.  uczniowie szkół średnich,

3.  studenci

którzy pochodzą z rodzin, w których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 2000 zł netto i wykazują ponadprzeciętne osiągnięcia w nauce, biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim oraz ogólnopolskim,

2. Fundacja przyznaje Stypendium na okres jednego roku szkolnego / jednego semestru akademickiego z możliwością jego przedłużenia, o ile Stypendysta przedłoży otrzymane ze szkoły/uczelni zaświadczenie o posiadaniu statusu ucznia, studenta.

§3 Wniosek o przyznanie stypendium

1.  W celu otrzymania Stypendium osoba ubiegająca się o Stypendium (dalej Wnioskodawca) musi złożyć do Fundacji wniosek o przyznanie Stypendium. Jeżeli osoba ubiegająca się o Stypendium jest osobą niepełnoletnią wniosek o przyznanie Stypendium w jego imieniu składa rodzic lub opiekun prawny. Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.fabrykimarzen.org.

2.  Wnioski należy składać w następujących terminach:

a) uczniowie 7,8 szkół podstawowych - od 25 czerwca do 31 lipca

b) uczniowie 1,2,3 klas 4-letnich szkół ponadpodstawowych - od 25 czerwca do 31 lipca

c) uczniowie 1,2,3,4 klas 5-letnich szkół ponadpodstawowych - od 25 czerwca do 31 lipca

d) uczniowie klas maturalnych - od 1 maja do 15 października

e) studenci - od 1 lipca do 15 października

3. Do wniosku o Stypendium należy dołączyć:

1)  opis osiągnięć naukowych oraz kserokopie dokumentów potwierdzających te osiągnięcia (świadectwa ukończenia szkoły, certyfikaty, dyplomy);

2) podpisane przez Wnioskodawcę oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku;

3) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy o wysokości dochodów rodziny w roku poprzedzającym złożenie wniosku lub

4) w przypadku rodzin utrzymujących się z gospodarstwa rolnego zaświadczenie o dochodach wystawione przez urząd gminy właściwy dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy;

5) w przypadku osiągania dochodów innego rodzaju (świadczenia alimentacyjne itp.) do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich wysokość;

6) oświadczenie podpisane przez Wnioskodawcę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Za prawdziwość danych, o których mowa powyżej odpowiedzialność prawną ponosi Wnioskodawca.

5. Wniosek o przyznanie Stypendium wraz z kompletem dokumentów należy przesłać listem poleconym na adres Fundacji: Fundacja „Fabryki Marzeń", al. Solidarności 36, 25-323 Kielce.

§4 Obowiązki Stypendysty

 1. W okresie pobierania Stypendium, Stypendysta zobowiązany jest do:

a) przeznaczenia Stypendium na rozwój naukowy,

b) posiadania przez cały okres pobierania Stypendium statusu ucznia lub studenta,

c) dołożenia należytej staranności w celu dalszego osiągania wysokich wyników w nauce,

d) brania aktywnego udziału w działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację,

e) podawania w CV informacji o posiadaniu tytułu „Stypendysty Fundacji Fabryki Marzeń",

f) aktywnego udziału w działaniach mających na celu promowanie działalności statutowej Fundacji.

§5 Rozpatrywanie wniosków o przyznanie stypendium

 1. Wnioski o przyznanie Stypendium rozpatruje Zarząd Fundacji. Zarząd również decyduje o wysokości przyznanego Stypendium.
 2. Zarząd Fundacji zastrzega, iż rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne z załącznikami, o których mowa § 3 niniejszego Regulaminu.
 3. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie będę zwracane wnioskodawcy.
 4. Wnioski stypendialne Zarząd zobowiązuje się rozpatrzeć w terminie 30 dni od dnia doręczenia do Fundacji wniosku o przyznanie Stypendium.
 5. Zarząd może podjąć decyzję o przyznaniu Stypendium osobie, która nie spełnia wymagań, o których mowa w § 1 ust. 2 i § 2 ust. 1 Regulaminu.
 6. Spełnienie warunków, o których mowa w § 2 i § 3 niniejszego Regulaminu nie obliguje Zarządu Fundacji do przyznania Stypendium Wnioskodawcy.
 7. O przyznaniu Stypendium Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie na adres wskazany we wniosku, telefonicznie bądź też drogą mailową na wskazany adres mailowy.
 8. Warunkiem wypłaty stypendium jest podpisanie Umowy o stypendium. Podpisanie Umowy o stypendium jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

§6 Wypłata stypendium

1.  Stypendium będzie wypłacane miesięcznie do piętnastego dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy wskazany w Umowie o stypendium.

 1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wypłacie Stypendium spowodowane okolicznościami od niej niezależnymi.
 2. Wnioskodawca jest zobowiązany do informowania Fundacji, o każdej zmianie okoliczności, które miały wpływ na przyznanie Stypendium, w szczególności dotyczących wysokości osiąganych przez rodzinę dochodów.
 3. Na żądanie Zarządu Fundacji, Wnioskodawca zobowiązany jest do przedkładania Fundacji dokumentów potwierdzających wykorzystywanie otrzymanych środków ze Stypendium. Dokumenty należy wysłać pocztą na adres Fundacji Fundacja „Fabryki Marzeń", al. Solidarności 36, 25-323 Kielce.
 4. Fundacja może czasowo zawiesić lub cofnąć wypłacone Stypendium, jeżeli:

a) Wnioskodawca przedstawił niezgodne z prawdą dokumenty i oświadczenia, na podstawie których przyznano Stypendium.

b) Wnioskodawca nie wypełnia obowiązków, o których mowa w § 4 powyżej.

6. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 5 powyżej Zarząd Fundacji podejmuje decyzję o czasowym zawieszeniu wypłaty Stypendium lub o jego cofnięciu. W przypadku cofnięcia przyznanego Stypendium Wnioskodawca jest obowiązany do zwrotu całości pobranego Stypendium.

§7 Postanowienia końcowe

1.  Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Zarząd Fundacji.

Regulamin obowiązuje od dnia 07.01.2019 roku

 
Ta strona korzysta z plików cookies (tzw. "ciasteczek"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Dowiedz się więcej...