Pedagog dla rodziców
Pedagog szkolny
czwartek, 04 października 2018 09:13

Pedagog

Agnieszka Miśkiewicz

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 15 8682035 wew.218 (pokój 105, parter)

Godziny dyżuru pedagoga:

Poniedziałek: 800 – 1300

Wtorek: 800 – 1300

Środa 800 – 1300

Czwartek 800 – 1300

Piątek 800 – 1200

Uczniami naszej szkoły opiekuje się:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opatowie

ul. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów

tel. 15 8682636

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna czynna jest w godzinach 800 – 1500

 

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Każdy z nas spotyka w życiu trudności i każdy ma swój sposób na ich pokonywanie. Najczęściej wspiera nas rodzina, wypróbowanie przyjaciele. Czasem jednak wszystko zawodzi, rady bliskich wydają się nam nie do przyjęcia, szczere rozmowy nie odnoszą oczekiwanych rezultatów. Dzieje się tak szczególnie wtedy gdy dotyka nas nagłe traumatyczne zdarzenie, lub gdy ciąg niepowodzeń wydłuża się. Wtedy pojawia się myśl (czasem ktoś nam ją podsunie) o szukaniu pomocy dalej, u psychologa, lub pedagoga, gdy mam kłopot z potomstwem.

Takie działanie nie jest przejawem słabości, czy nieradzenia sobie. Nie powinno wywoływać poczucia strachu ani wstydu, bo „co też on sobie o mnie pomyśli”. Wizyta taka, to wyraz dbałości o nasze dobre samopoczucie, próba poszukania własnych naturalnych sił życiowych, maksymalnego wykorzystania swojego potencjału. Czasem potrzebujemy do tego jedynie nowej perspektywy widzenia.

Pedagog Agnieszka Miśkiewicz

 
Cyberprzemoc
czwartek, 04 października 2018 09:11

Szybki dostęp do informacji, możliwość pobierania każdego rodzaju plików, robienia zakupów, uczenia się, a przede wszystkim łatwość nawiązywana kontaktów, to niewątpliwie dobrodziejstwa Internetu. Z drugiej strony wady postawy, zabijanie czasu, dostęp do pornografii, wycofywanie się z realnego świata, to ciemniejsza strona tego wszechobecnego medium. Wraz z rozwojem sieci, rozpowszechniła się cyberprzemoc – przemoc elektroniczna, niezwykle skuteczna forma nękania. Jak pokazują ankiety badające problem, Polska jest krajem gdzie znęcanie się i wyśmiewanie przez Internet występuje regularnie, bo aż 40% dzieci i młodzieży było zastraszanych i obrażanych. Doświadczyli oni wyśmiewania, wyzywania niecenzuralnymi słowami, gróźb

Więcej…
 
Podstawa prawna pomocy psychologiczno-pedagogicznej
sobota, 29 września 2018 10:59

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.
 • Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 z póź. zmianami).

Dyrektor szkoły organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Uczniowie i ich rodzice/opiekunowie oraz nauczyciele mogą korzystać z niej dobrowolnie i nieodpłatnie.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikającychw szczególności:

 • z niepełnosprawności;
 • z niedostosowania społecznego;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z zaburzeń komunikacji językowej;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z niepowodzeń edukacyjnych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 • rodzicami uczniów;
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 • placówkami doskonalenia nauczycieli;
 • innymi szkołami i placówkami;
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

 • ucznia;
 • rodziców ucznia;
 • dyrektora szkoły;
 • nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
 • pielęgniarki szkolnej;
 • poradni;
 • pracownika socjalnego;
 • asystenta rodziny;
 • kuratora sądowego.

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie:

 • zajęć rozwijających uzdolnienia ( 45 minut, w grupie do 8 uczniów);
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych( 45 minut, w grupie do 8 uczniów);
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych (60 minut, w grupie do 10 uczniów) oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym

( 60minut, w grupie do 5 uczniów).

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.

 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
 • warsztatów;
 • porad i konsultacji.

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

Nauka ucznia udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 
Problem dopalaczy
piątek, 21 września 2018 10:14

Problem „dopalaczy” (smart drugs, legal highs)pojawił się w Europie w połowie poprzedniej dekady. W Polsce zaczął narastać w ostatnich latach a w latem 2015 nastąpiła wyraźna ekspansja tych substancji. Można je określić jako preparaty zawierające w swym składzie substancje psychoaktywne nie objęte kontrolą prawną. Problem dopalaczy rozwija się na granicy świata substancji legalnych i nielegalnych. Ich obrót odbywa się na zasadach pewnego wybiegu, stanowi ominięcie prawa.

Od 2010 szpitale, raportowały przypadki zatruć (w tym śmiertelnych) dopalaczami. Lekarze zgłaszali równocześnie trudności w pomaganiu pomocy osobom, które je przedawkowały ze względu na niejasny obraz toksykologiczny.

Więcej…
 
Osobowość i jej zburzenia
niedziela, 04 lutego 2018 08:51

Okres dojrzewania to niełatwy czas tak dla rodziców jaki i dzieci. Choć obie strony nie dążą spięć, to wzajemny kontakt jest utrudniony a konflikty rodzą się same. Winę za to ponosi nieustabilizowana gospodarka hormonalna i typowe dla tego okresu zmiany w funkcjonowaniu biologicznym, psychicznym czy społecznym. Mnogość zmian jaki wtedy zachodzi wywołuje wiele niekorzystnych zachowań od zaburzeń odżywiania, emocjonalnych, przestępczość, agresję, cyberprzemoc, depresje i lęki (w tym fobie szkolne) do myśli samobójczych samookaleczeń, czy wczesnego ojcostwa i macierzyństwa. Całe to zło można by przypisać właśnie adolescencji ale mogą one wynikać również z zaburzonej osobowości, ta zaś kształtuje się przez całe życie a szczególnie intensywnie w okresie dzieciństwa i młodości. Istnieje spór czy przed 18 rokiem życia można już diagnozować zaburzenia osobowości czy dopiero się ona tworzy.

Najbardziej popularną i uznawaną jest klasyfikacja objawów i zaburzeń i przyjęta przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne:

Więcej…
 
Placówki, instytucje i organizacje pozarządowe świadczące pomoc na terenie Miasta i Gminy Opatów
wtorek, 03 lutego 2015 10:59

Lp

Nazwa instytucji/organizacji

Adres instytucji

Telefon

1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie

Plac Obrońców Pokoju 24

15 8682648

15 8681303

2

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatowie przy Urzędzie Miasta i Gminy Opatów

Plac Obrońców Pokoju 24

15 8681312

3

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie

ul. Sienkiewicza 17

27-500 Opatów

15 8684409

4

Komenda Powiatowa Policji

w Opatowie

ul. Sienkiewicza 30

27-500 Opatów

15 8681205

5

Sąd Rejonowy w Opatowie

Plac Obrońców Pokoju 16

27-500 Opatów

15 8682602

6

Prokuratura Rejonowa w Opatowie

ul. 16-go Stycznia 1

27-500 Opatów

15 8685230

7

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opatowie

ul. Słowackiego 13,

27-500 Opatów

15 8684105

8

TOP MEDICUS Sp. Z o. o Przychodnia Specjalistyczna – Poradnia Zdrowia Psychologicznego w Opatowie

i Poradnia Uzależnień

ul. Słowackiego 13

27-500 Opatów

15 8682733

9

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Zdrowie” Sp. z o.o w Opatowie

ul. Kopernika 2

27-500 Opatów

15 8684634

10

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyk w Opatowie

ul. Szeroka 8

27-500 Opatów

15 8683999

11

Szpital Twoje Zdrowie w Opatowie

ul. Szpitalna 4

27-500 Opatów

15 8682466

12

Świetlica środowiskowa

im. Jana Pawła II

ul. Generała Grota Roweckiego

27-500 Opatów

725298338

13

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opatowie

ul. Sempołowskiej 1

27-500 Opatów

15 8682636

14

Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich Rodzin działający przy UMiG Opatów

Plac Obrońców Pokoju 34

27-500 Opatów

15 8681325

15

Zespół Interdyscyplinarny działający przy UMiG w Opatowie

Plac Obrońców Pokoju 34

27-500 Opatów

15 8681312

16

Komenda Hufca ZHP Opatów

Ul. Partyzantów 13

27-500 Opatów

15 8682163

17

Schronisko dla Samotnych Kobiet

I Mężczyzn w Wąworkowie

Wąworków 34

27-500 Opatów

519592219

18

Schronisko dla Kobiet w Lipowej

Lipowa 11

27-500 Opatów

15 8682533

 


Ta strona korzysta z plików cookies (tzw. "ciasteczek"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Dowiedz się więcej...