Bezpieczna Szkoła

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W OPATOWIE

OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY


I. PRZYGOTOWANIE OBIEKTU I PRACOWNIKÓW

1) Monitorowanie wejścia do szkoły

Uczniowie, pracownicy, rodzice i inni goście wchodzą  wejściem głównym od ulicy 1-ego Maja. Wejście to posiada portiernię, w której przebywa pracownik obsługi (portier). Portier prowadzi rejestr wchodzących do szkoły osób postronnych do księgi gości. Wejście jest monitorowane.

Monitorowaniu podlegają także korytarze szkolne, klatki schodowe i teren wokół budynku.

2) Pomieszczenia szkoły - w szczególności, pokój nauczycielski, pracownie chemiczne i fizyczne oraz sekretariat - wyposażone są w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy.

3) Wszyscy nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

4) Wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek reagować na każde, nawet najmniejsze, zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.

 

II. OPIEKA PODCZAS PRZERW

1) Szkoła jest otwierana o godz. 6:30

2) Dyżury nauczycieli rozpoczynają się o godz. 7:55

3) Podczas przerwy uczniowie mogą pozostać w salach lekcyjnych po opieką nauczyciela.

4) Opiekę nad uczniami przebierającymi się w szatniach przy sali gimnastycznej sprawują nauczyciele wychowania fizycznego.

5) Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów na przerwach zgodnie z harmonogramem wywieszonym w pokoju nauczycielskim.

6) Dyżur zaczyna się równo z rozpoczęciem się przerwy. Nauczyciel pełniący dyżur powinien bez zwłoki stawić się na miejsce pełnienia dyżuru.

7) Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa

8) Nauczyciel dyżurujący jest zobowiązany:

a) dbać o bezpieczeństwo dzieci młodzieży poprzez kontrolę realizacji przez uczniów zasad bezpiecznego zachowania

b) prowadzić kontrolę nad toaletami i ich wykorzystywaniem jedynie do właściwych celów,

c) reagować na wszelkie przejawy agresji i zagrożeń zdrowia, życia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły, informować o takich sytuacjach dyrektora szkoły,

d) dbać o mienie szkoły: wszelkie przejawy dewastacji mienia należy po zakończeniu dyżuru zgłosić do sekretariatu szkoły, w miarę możliwości ustalić winnego powstałej szkody.

9) Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora.

 

III. OPIEKA W CZASIE LEKCJI I ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

1) Za bezpieczeństwo uczniów w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.

2) Obowiązki nauczyciela:

a) zapoznać uczniów na pierwszych zajęciach w roku szkolnym z zasadami bezpiecznego zachowania się wynikającymi ze specyfiki przedmiotu i wymagać bezwzględnego przestrzegania regulaminu każdej pracowni o zwiększonym ryzyku wypadku (informatyka, wychowanie fizyczne, pracownie fizyczne, chemiczne i biologiczne)

b) przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych

c) dostrzeżone nieprawidłowości należy bezwzględnie zgłosić dyrektorowi szkoły.

d) odnotowywać nieobecność ucznia na każdych zajęciach

e) respektować prawo uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.

f) jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć – niezwłocznie je przerwać i wyprowadzić z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece.

g) zezwalać na wychodzenie z lekcji do toalety tylko w uzasadnionych przypadkach.

3) Kategorycznie zabrania się

a) wysyłania ucznia poza teren szkoły w czasie godzin lekcyjnych.

b) stosowania kary wykluczenia ucznia z lekcji, zajęć, poprzez wyproszenie go za drzwi klasy.

 

VI. OPIEKA PODCZAS IMPREZ SZKOLNYCH

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

Na uroczystości szkolne, odbywające się w auli lub hali sportowej uczniowie udają się pod opieką wychowawcy lub nauczyciela wyznaczonego do opieki.

WYCIECZKI, WYJŚCIA

1. Nauczyciele organizujący wycieczkę lub wyjście zapewniają uczniom opiekę i nadzór zgodny z przepisami bhp, wypełniając stosowne dokumenty.

2. Wyjścia uczniów odnotowuje się w sekretariacie, w „zeszycie wyjść”.

3. Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej.

4. Wycieczki pod względem organizacyjnym przygotowywane są przez biuro podróży i dostosowane programowo do wieku uczniów.

5. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczki, są kierownik wycieczki i opiekunowie grup. Opieka ich ma charakter ciągły.

6. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest parking w pobliżu szkoły, skąd uczniowie są przyprowadzani i odbierani wyłącznie pod opieką rodziców. Istnieje możliwość odebrania dziecka przez rodziców w wyznaczonym miejscu na trasie powrotu. (informacja pisemna- zgoda na samodzielny powrót niepełnoletniego ucznia)

7. Udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych, odbywających się w ramach zajęć szkolnych) wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych ( wzory zgód znajdują się dokumentacji wychowawcy).

8. Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzić stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

9. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.

10. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

11. Kierownikiem wycieczki jest osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.

PRZEJAZD AUTOKAREM

Nauczyciel organizujący wycieczkę wynajętym środkiem transportu autokar, bus – zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:

 • przed każdym wyjazdem wezwać policję, która zbada stan techniczny autokaru i stan trzeźwości kierowcy,
 • sprawdzić, czy uczestnicy wycieczki nie mają przeciwwskazań do podróżowania środkami lokomocji (choroba lokomocyjna i inne schorzenia) oraz czy posiadają zaordynowane przez lekarza leki,
 • dopilnować umieszczenia bagażu w schowkach i rozmieszczenia uczestników wycieczki na uzgodnionych wcześniej miejscach w autokarze. Opiekunowie powinni zająć miejsca przy drzwiach.
 • ustalić, gdzie znajdują się podręczna apteczka ( jej wyposażenie), gaśnice i wyjścia bezpieczeństwa,
 • w czasie jazdy zabronić uczestnikom przemieszczania się po autokarze i podróżowania w pozycji stojącej, blokowania zamków, otwierania drzwi, samowolnego otwierania okien w czasie podróży, wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu i rzucania przedmiotami,
 • podczas jazdy trwającej kilka godzin zarządzić jedną przerwę (20 – 30 minut),
 • w czasie postoju ( wyłącznie na parkingu lub stacji benzynowej) zabronić uczestnikom wycieczki: wchodzenia na jezdnię, przechodzenia na drugą stronę jezdni, dopilnować, aby podczas wsiadania i wysiadania młodzieży włączone były światła awaryjne,
 • po każdym zakończonym postoju sprawdzić obecność.

DYSKOTEKI SZKOLNE

a) Wychowawcy i nauczyciele zobowiązani są do utrzymania porządku w czasie dyskoteki, pełniąc dyżury w wyznaczonych miejscach

b) Nad przebiegiem dyskoteki nadzór pełni dyrektor szkoły.

c) W dyskotekach szkolnych uczestniczą jedynie uczniowie.

d) Organizatorzy dyskoteki nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione na terenie szkoły rzeczy wartościowe

e) Uczeń biorący udział w dyskotece nie może opuszczać budynku w trakcie jej trwania. Może to uczynić tylko za pisemną zgodą rodziców.

f) W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające bezpieczeństwu.

g) Uczestnika dyskoteki usuniętego za nieprzestrzeganie Regulaminu musi ze szkoły osobiście odebrać rodzic bądź opiekun.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA W SIECI

1. Wszystkie komputery, z których korzystają uczniowie są zabezpieczone odpowiednim oprogramowaniem utrudniającym uczniom dostęp do treści niepożądanych.

2. Uczniowie mogą korzystać z Internetu wyłącznie pod kontrolą nauczyciela.

3. Nauczyciel nadzorujący pracę ucznia z komputerem powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje.

4. W trakcie zajęć uczniowie mają obowiązek:

 • nie przekazywać danych osobowych;
 • nie otwierać poczty elektronicznej bez zgody nauczyciela;
 • nie korzystać z komunikatorów;
 • nie zapisywać na dysku komputerów ściągniętych z Internetu plików graficznych, muzycznych, filmowych itp.
 • przestrzegać netykiety;

5. Wszystkie komputery z których korzystają nauczyciele są zabezpieczone odpowiednimi hasłami.

6. Nauczyciel ma obowiązek uświadomić rodzicom zagrożenia związane z Internetem.

7. Po ujawnieniu cyberprzemocy w Szkole należy:

 • Ustalić okoliczności zdarzenia (zabezpieczyć dowody);
 • Powiadomić wychowawcę, następnie dyrektora i pedagoga szkolnego;
 • Przeanalizować zdarzenia przy współudziale wychowawcy, pedagoga i dyrektora: a gdy sprawca jest nieznany należy przerwać akt cyberprzemocy poprzez zawiadomienie administratora serwisu w celu usunięcia materiału oraz zawiadomić policję;

8. Wszystkie incydenty, które nauczyciel uzna za szkodliwe, ma obowiązek zgłosić odpowiednim organizacjom i instytucjom zajmującym się ściganiem przestępstw internetowych.

 

V. SYTUACJE WYJĄTKOWE

1) Wcześniejsze zwolnienie ucznia z lekcji na prośbę rodziców odbywa się  w wyjątkowych przypadkach:

-  konieczności wcześniejszego wyjścia z zajęć ze względu na połączenia komunikacyjne, rodzic składa odpowiednie oświadczenie do wychowawcy, który umieszcza tę informację w dzienniku elektronicznym

- inne sytuacje wymagają osobistego kontaktu rodzica z wychowawcą.

2) Złe samopoczucie ucznia - obowiązkiem wychowawcy klasy lub nauczyciela, któremu uczeń zgłosił niedyspozycję, jest udzielenie dziecku pomocy, powiadomienie, jeśli wymaga tego sytuacja, dyrektora szkoły i rodziców dziecka.

3) Zagrożenie zdrowia lub życia dziecka:

 • należy niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia i powiadomić rodziców.
 • jeśli rodzic nie może dotrzeć do szkoły, a dziecko musi być przewiezione do szpitala, towarzyszy mu wychowawca lub nauczyciel, którzy pozostają z dzieckiem do momentu przybycia rodziców/ prawnych opiekunów.

 

VI. SKRZYNKA WSPARCIA

1. Na terenie szkoły (zgodnie z pismem MEN znak: DWKI - WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 1 oraz w związku z art. 60 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe, od 31 maja 2019r. funkcjonuje anonimowa "skrzynka wsparcia" dla młodzieży, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.

2. Tą drogą społeczność szkolna (uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły) zgłaszają swoje wątpliwości dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa młodzieży zarówno fizycznego jak i psychicznego.

3. Dostęp do informacji ze "skrzynki"  posiada jedynie Dyrektor Szkoły i pedagog szkolony.

 

VII. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH I ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU


1. POWIADAMIANIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA O TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH

1 Powiadomić telefonicznie, osobiście lub pisemnie rodziców/prawnych opiekunów o trudnych sytuacjach wychowawczych, powiadomienia dokonuje wychowawca.

2 Wychowawca sporządza notatkę służbową z powiadomienia rodziców w dzienniku lekcyjnym oddziału w rubryce „Kontakty wychowawcy z rodzicami".

3 W przypadku nieobecności wychowawcy należy zachować obowiązującą w szkole drogę służbową (wychowawca, pedagog, dyrekcja).

5 W przypadku braku informacji od rodziców o zmianie miejsca ich pobytu, opieka nad dzieckiem w szczególnie trudnych sytuacjach wychowawczych zostanie przekazana odpowiednim instytucjom.

6 W każdej sytuacji wymagającej dodatkowej pomocy decyzję o wezwaniu policji podejmuje dyrektor szkoły.

 

2. SAMOWOLNE OPUSZCZENIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH PRZEZ UCZNIA/NIEUSPRAWIEDLIWIONA NIEOBECNOŚĆ UCZNIA

1 Wychowawca telefonicznie powiadamia rodziców/opiekunów prawnych ucznia o nieobecności w celu ustalenia jej przyczyny. Odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

2 Na wniosek rodzica/opiekuna wychowawca usprawiedliwia uzasadnioną nieobecność ucznia w szkole. Jeżeli rodzic nie wiedział o nieobecności ucznia nieobecność pozostaje nieusprawiedliwiona.

3 W przypadku braku informacji ze strony rodziców o nieobecności ucznia dłuższej niż tydzień wychowawca zobowiązany jest do kontaktu z rodzicami ucznia i ustalenia przyczyny nieobecności.

4 W przypadku zdiagnozowania wagarów ucznia wychowawca powinien przeprowadzić rozmowę z uczniem, poinformować go o konsekwencjach, jeśli dany czyn będzie się powtarzał. Udzielić upomnienia oraz sporządzić odpowiedni zapis w dzienniku szkolnym.

 

3. UŻYWANIE TELEFONU KOMÓRKOWEGO PRZEZ UCZNIA PODCZAS LEKCJI

W przypadku używania telefonu komórkowego przez ucznia podczas lekcji nauczyciel może:

1 Nakazać uczniowi oddanie telefonu.

2 Wydać polecenia wyłączenia telefonu.

3 Zdeponować go w sekretariacie

4 Poinformować rodziców o zaistniałej sytuacji i możliwości odbioru telefonu

5 Oddać telefon rodzicowi/prawnemu opiekunowi, najlepiej w obecności ucznia, z pouczeniem dotyczącym zasad korzystania z telefonu na terenie szkoły.

 

4. ZAGROŻENIE ZDROWIA BĄDŹ ŻYCIA W WYNIKU WYPADKU

Każdy pracownik szkoły w wyżej wymienionej sytuacji powinien:

1 Sprawować ciągłą opiekę nad dzieckiem, które uległo wypadkowi oraz nad grupą.

2 Wysłać jednego z uczniów po najbliższą osobę dorosłą lub wołać o pomoc.

3 Zawiadomić dyrekcję, a jeżeli wymaga tego sytuacja, pogotowie ratunkowe.

4 Udzielić dziecku pomocy przedmedycznej do czasu przybycia pogotowia ratunkowego.

5 Powiadomić rodziców ucznia.

6 Nauczyciel  obecny przy zdarzeniu sporządza protokół ze zdarzenia zgodnie z przepisami bhp.

1) Każdy wypadek, nawet najdrobniejszy, musi być zgłoszony dyrektorowi szkoły i wychowawcy klasy oraz inspektorowi BHP

2) Sekretariat prowadzi rejestr wypadków szkolnych, wpisu dokonuje kierownik sekretariatu.

3) Dokumentację powypadkową sporządza inspektor BHP, dokumentacje stanowią:

 • zawiadomienie o wypadku ( dyrektor, organ prowadzący, pracownik bhp, natomiast w przypadku wypadków ciężkich dodatkowo należy powiadomić Kuratorium Oświaty i Prokuraturę, w przypadku zatruć Sanepid),
 • protokół powypadkowy,
 • dokumentacja medyczna,

4. Dokumentacja powyższa musi być przygotowana w ciągu 14 dni, a następnie oddana do podpisania rodzicom poszkodowanego.

5.W przypadku przekazywania rodzicowi dziecka, które doznało niegroźnego urazu konieczne jest wypełnienie oświadczenia (załącznik nr 2), które jest dostępne w sekretariacie. Oświadczenie wypełnia nauczyciel przekazujący dziecko rodzicowi. Jeżeli rodzic odmawia podpisania oświadczenia należy wezwać pogotowie ratunkowe

6. Dziecko z niedyspozycją powinno mieć zapewnioną opiekę ze strony osoby dorosłej.

7. W przypadku urazu głowy, kończyn, podejrzenia o urazy wewnętrzne, bądź też utraty

przytomności należy bezwzględnie wezwać pogotowie ratunkowe i powiadomić rodziców dziecka.

8. Pogotowie ratunkowe i policję należy bezwzględnie wezwać w przypadku potrącenia przez samochód (przed szkołą lub na wycieczce).

 

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU SPRAW SPORNYCH I KONFLIKTÓW

1) Konflikt pomiędzy uczniami na terenie klasy, rozstrzyga wychowawca klasy. Pomocą służy mu pedagog szkolny. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu, o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt, proszeni są rodzice uczniów,

2) Konflikt pomiędzy uczniami różnych klas rozstrzyga pedagog szkolny we współpracy  z wychowawcami klas. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu, o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt, proszeni są rodzice uczniów,

3) Konflikt pomiędzy uczniem i nauczycielem – rozstrzyga dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły wspólnie z pedagogiem szkolnym i wychowawcą ucznia. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu, o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt, proszeni są rodzice ucznia.

 

6. AGRESYWNE ZACHOWANIA WOBEC INNYCH UCZNIÓW LUB WOBEC PRACOWNIKÓW SZKOŁY

Każdy pracownik szkoły w wyżej wymienionej sytuacji powinien:

1 Reagować na zachowanie agresywne ucznia w momencie, gdy takie zachowanie się pojawia.

2 Po zauważeniu agresywnego zachowania, należy jak najszybciej je przerwać.

3 Przeprowadzić rozmowę ze sprawcą agresji poza klasą. W trakcie rozmowy:

 • powiedzieć, jakie uczeń poniesie konsekwencje
 • powiedzieć o dalszych krokach, jakie nauczyciel zamierza podjąć,
 • poinformować, że sprawa zostanie przedstawiona wychowawcy i dyrektorowi szkoły

4 Poinformować wychowawcę klasy o przebiegu rozmowy.

5 Poinformować o agresywnym zachowaniu i jego konsekwencjach rodziców/opiekunów uczniów i fakt ten odnotować w obowiązującej dokumentacji.

W przypadku powtarzających się zdarzeń lub szczególnie agresywnego zachowania:

6 przekazać informacje pedagogowi szkolnemu i ustalić z nim dalsze postępowanie.

7 W obecności pedagoga i wychowawcy klasy spisać z uczniem i jego rodzicami umowę o oczekiwaniach wobec ucznia i konsekwencjach za ich łamanie.

8 Czuwać nad przestrzeganiem przez ucznia przyjętych ustaleń.

9 Wymierzać przewidziane w statucie sankcje w razie niewywiązywania się ucznia z umowy.

 

7. STWIERDZENIE PRZEMOCY FIZYCZNEJ WŚRÓD UCZNIÓW

Każdy pracownik szkoły w wyżej wymienionej sytuacji powinien:

1. Odizolować sprawcę od innych uczniów zawsze pod opieką innego nauczyciela, pedagoga. Sprawca przemocy nie może zostać sam.

2. Ustalić, kto i w jakim stopniu został poszkodowany na podstawie obserwacji oraz informacji od świadków zajścia.

3. Udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej. W razie potrzeby, wezwać wykwalifikowaną pomoc medyczną (pogotowie ratunkowe).

4. Powiadomić o zajściu wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego.

5. Udzielić wsparcia ofierze

6. Wychowawca powiadamia rodziców ucznia poszkodowanego/ofiary o zaistniałym zdarzeniu i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

7. Dyrektor niezwłocznie wzywa policję w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia, lub gdy sytuacja jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) albo sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest znana.

8. Wezwać do szkoły rodziców ucznia - sprawcy.

Jeśli nie ma z nimi kontaktu telefonicznego, może wezwać ich listownie za potwierdzeniem odbioru (w celu udokumentowania podjętych działań).

9. W obecności rodziców, wychowawcy i pedagoga zobowiązać ucznia - sprawcę przemocy - do natychmiastowego zaprzestania nagannego zachowania, poprzez spisanie kontraktu z uczniem.

10. Zastosować właściwą karę regulaminową wobec ucznia, któremu udowodniono winę (wystarczą spójne zeznania kilku osób).

11. Stosować oddziaływania wychowawcze (pomoc psych.),monitorowanie zmian zachowań.

 

8. PRZYPADEK ZNISZCZENIA MIENIA

W przypadku zniszczenia mienia rodzice/prawni opiekunowie ponoszą materialną  odpowiedzialność i są zobowiązani do pokrycia szkody.

 

9. PODEJRZENIE, ŻE UCZEŃ JEST OFIARĄ PRZEMOCY RODZINNEJ

1 Nauczyciel podejrzewający, że uczeń jest ofiara przemocy przyjmuje informację, zapewniając dyskrecję zgłaszającemu poprzez wysłuchanie go bez świadków.

2 Informuje o zaistniałym fakcie lub zdarzeniach wychowawcę klasy.

3 Wychowawca przekazuje informacje do  pedagoga i dyrektora szkoły.

4 Jeżeli stan ucznia wskazuje na zagrożenie jego zdrowia i życia, należy wezwać lekarza/pogotowie.

5 Dbając o dyskrecję, pedagog przeprowadza rozmowę z poszkodowanym, o ile jest to możliwe. Rozmowa może być przeprowadzona w obecności dyrektora szkoły.

6 Pedagog wzywa  do szkoły rodzica (prawnego opiekuna lub osobę z najbliższej rodziny) pokrzywdzonego, którego sprawa nie dotyczy, celem zweryfikowania informacji.

7 Dyrektor podejmuje decyzję o wdrożeniu procedury „Niebieska Karta” i wyznacza pracownika, który ją przeprowadza.

8 Niezwłocznie po wdrożeniu procedury dyrektor zawiadamia przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego i przekazuje mu sporządzoną dokumentację pokrzywdzonego.

9 W przypadku osoby nieletniej dyrektor zawiadamia sąd rodzinny i nieletnich.

 

10. UZYSKANIE INFORMACJI O PODŁOŻENIU BOMBY

1 Po pozyskaniu informacji o podłożeniu w szkole bomby/ładunku wybuchowego należy niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły

2 Dyrektor powiadamia Policję i zarządza ewakuację szkoły. Przypomina nauczycielom i uczniom o konieczności zachowania spokoju i sprawnej organizacji i osobiście nadzoruje ewakuację.

3 W porozumieniu z Policją dyrektor podejmuje  dalsze działania zapewniające bezpieczeństwo uczniom i pracownikom.

4 Nauczyciele odprowadzają uczniów w bezpieczne wyznaczone miejsce (np. poza teren szkoły) i pozostają z nimi do czasu sprawdzenia przez Policję, czy bomba została podłożona.

5 Po uzyskaniu zgody lub na polecenie Policji, dyrektor zarządza powrót nauczycieli i uczniów do szkoły lub podejmuje decyzje o zwolnieniu uczniów z zajęć.

6 Dyrektor informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zdarzeniu i podjętych działaniach, niezwłocznie po zawiadomieniu policji - telefonicznie.

 

11. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK POŻARU.

1 Osoba, która zauważyła pożar niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.

2 Dyrektor zleca kierownikowi sekretariatu ogłoszenie/uruchomienie sygnału ewakuacji

Sygnał alarmowy, po którym należy natychmiast opuścić szkołę – PRZERYWANY SYGNAŁ DZWONKA TRWAJĄCY PRZEZ OKOŁO MINUTĘ

W razie braku prądu sygnałem alarmowym jest ciągły dźwięk dzwonka ręcznego i powiadomienie ustne: „PALI SIĘ”.

3 Dyrektor wzywa Straż Pożarną.

4 Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły opuszczają budynek i kierują się na miejsce ewakuacji.

5 Uczniowie znajdują się pod opieka nauczycieli, opuszczają budynek w szyku uporządkowanym – parami, po przeliczeniu uczniów.

6 Na miejscu zbiórki dyrektor otrzymuje informacje o stanie liczebnym klas.

7 W razie stwierdzenia nieobecności ucznia, należy ten fakt zgłosić strażakom.

8 Po ugaszeniu pożaru (sprawdzeniu budynku przez odpowiednie służby) dyrektor podejmuje decyzję co do dalszych działań, odwołaniu zajęć lub powrotu do szkoły.

 

VIII. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

Dyrektor szkoły ustala częstotliwość i zaleca przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia możliwości ewakuacji uczniów i pracowników w celu określenia czasu niezbędnego do opuszczenia budynku szkoły. Zaleca się raz w roku przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły na podstawie procedury postępowania na wypadek pożaru.

Pracownicy szkoły zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z procedurą i planem działań na wypadek pożaru.

 

IX. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DEMORALIZACJĄ i PRZESTĘPCZOŚCIĄ

 

1. PODEJRZENIE OBECNOŚCI NA TERENIE SZKOŁY UCZNIA BĘDĄCEGO POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

1 Nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy, dyrektora szkoły i pedagoga

2 Należy odizolować ucznia od reszty klasy.

Ze względów bezpieczeństwa nie wolno pozostawić go samego; należy stworzyć warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. Uczeń przebywa pod opieką nauczyciela lub wychowawcy.

3 Wychowawca wzywa rodziców/opiekunów oraz lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udziela pomocy medycznej.

4 Dyrektor powiadomią policję, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu/narkotyków odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. O fakcie umieszczenia przez policję w izbie wytrzeźwień zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz są rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.

5. Jeżeli powtarzają się wypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków dyrektor ma obowiązek powiadomienia policji i sądu dla nieletnich.

6. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat stanowi wykroczenie z art.431 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.

2. NAUCZYCIEL ZNAJDUJE NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJE PRZYPOMINAJĄCĄ WYGLĄDEM NARKOTYK

1. Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to możliwe) ustalić do kogo należy znaleziona substancja.

2. Nauczyciel powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora.

3. Dyrektor powiadamia policję.

4. Po przyjeździe policji dyrektor niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję.

3. NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCA NARKOTYK

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, inny nauczyciel) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży). Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani plecaka ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

2. Nauczyciel o zaistniałym zdarzeniu informuje dyrektora oraz rodziców/prawnych opiekunów i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

3. W przypadku gdy uczeń mimo wezwania odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości plecaka, dyrektor wzywa policję, która dokonuje czynności przeszukania, zabezpiecza znaleziona substancję i przekazuje ją do ekspertyzy.

4. Jeżeli uczeń wyda substancje dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób in od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządza notatkę.

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego poprzez ucznia, który nie ukończył 17 lat, należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który 17 lat prokuratora lub policję (art.4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
i art.304 kodeksu postępowania karnego)

4. ZNALEZIENIE PRZEDMIOTU MOGĄCEGO ZAGRAŻAĆ BEZPIECZEŃSTWU UCZNIÓW

1 Nauczyciel zabezpiecza znaleziony przedmiot przed dostępem osób niepowołanych

2 Nauczyciel niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.

3 Dyrektor wzywa policję i przekazuje zabezpieczony przedmiot (ewentualnie wskazuje  miejsce, w którym przedmiot został zabezpieczony), Udziela policji szczegółowych informacji dotyczących zdarzenia.

4 W porozumieniu z przybyłymi funkcjonariuszami policji dyrektor podejmuje  dalsze działania, w tym zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracownikom.

5 Dyrektor podejmuje czynności niezbędne do całkowitego wyjaśnienia zdarzenia i zakończenia sprawy (np. przeprowadza anonimową ankietę, rozmowę z uczniami, nauczycielami itp.)

6 Dyrektor informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny o podjętych działaniach. niezwłocznie - telefonicznie

7 Dyrektor informuje osoby zainteresowane (nauczycieli, uczniów i ich rodziców) o rozstrzygnięciu sprawy.

5. UCZEŃ SPRAWCĄ CZYNU KARALNEGO LUB PRZESTĘPSTWA

1. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.

2. Dyrektor/pedagog ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.

3. Nauczyciel będący świadkiem zdarzenia przekazuje ucznia pod opiekę pedagoga.

4. Wychowawca powiadamia rodziców ucznia sprawcy.

5. Dyrektor niezwłocznie powiadamia policję w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała) lub gdy sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest znana.

6.Dyrektor zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa i przekazuje policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go).

6. UCZEŃ, OFIARA CZYNU KARALNEGO

1. Nauczyciel udziela pomocy przedmedycznej i niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.

2. Dyrektor/wychowawca powiadamia rodziców ucznia.

3. Dyrektor niezwłocznie wzywa policję, a w przypadku kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności ewentualnych świadków zdarzenia.

W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję – tel.997 lub 112.

7. UCZEŃ KTÓRY, NIE UKOŃCZYŁ 18 LAT I PRZEJAWIA ZACHOWANIA ŚWIADCZĄCE O DEMORALIZACJI

1 Nauczyciel powiadamia niezwłocznie wychowawcę klasy, dyrektora szkoły i pedagoga

2 Wychowawca wzywa rodziców/opiekunów i w ich obecności oraz w obecności ucznia przeprowadza rozmowę z rodzicami i uczniem.

W przypadku potwierdzenia informacji, wychowawca powinien zobowiązać

 • ucznia do zaniechania negatywnego postępowania,
 • rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.

W toku interwencji wychowawca może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział w programie terapeutycznym.

4 Wychowawca sporządza  notatkę z podjętych działań

5. Uczeń zostaje objęty opieką pedagoga szkolnego.

6. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informację o przejawach demoralizacji dziecka dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję.

7. Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych (rozmowy z rodzicami, rozmowy z uczniem, spotkania z pedagogiem), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

8. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie wychowawcy powinno być określone przez Statut Szkoły.

9. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art.304 par.2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematycznego uchylania się od obowiązku szkolnego, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych – art.4 par.1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich ma obowiązek powiadomić prokuraturę lub policję.

 

8. UCZEŃ – SPRAWCĄ CZYNU KARALNEGO LUB PRZESTĘPSTWA

Wykaz czynów karalnych, będących przestępstwami i wykroczeniami, popełnianymi przez nieletnich uczniów na terenie szkoły stanowi Załącznik nr 1

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

CZYNY KARALNE, BĘDĄCE PRZESTĘPSTWAMI I WYKROCZENIAMI,

POPEŁNIANE PRZEZ NIELETNICH UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY

 • zabójstwo /art. 148 kk,
 • nieumyślne spowodowanie śmierci /art. 155 kk,
 • spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub ciężkiego kalectwa /art. 156 § 1 kk,
 • nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub ciężkiego kalectwa /art. 156 § 2 kk,
 • spowodowanie innego naruszenia czynności organizmu /art. 157 § 1 kk,
 • naruszenie czynności organizmu do 7 dni (czyn ścigany z oskarżenia prywatnego) /art. 157 § 2 kk,
 • nieumyślne spowodowanie naruszenia czynności organizmu /art. 157 § 3 kk,
 • udział w bójce lub pobiciu z narażeniem na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu /art. 158 § 1 kk,
 • udział w bójce lub pobiciu ze skutkiem śmiertelnym /art. 158 § 3 kk,
 • udział w bójce lub pobiciu przy użyciu broni lub innego niebezpiecznego narzędzia /art. 159 kk,
 • sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia lub mienia w postaci pożaru, rozprzestrzenienia się substancji trujących, duszących lub parzących /art. 163 § 1 kk,
 • nieumyślne sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia lub mienia w postaci pożaru, rozprzestrzenienia się substancji trujących, duszących lub parzących /art. 163 § 2 kk,
 • spowodowanie śmierci poprzez sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia lub mienia w postaci pożaru, rozprzestrzenienia się substancji trujących, duszących lub parzących /art. 163 § 3 kk.
 • zgwałcenie (czyn ścigany na wniosek pokrzywdzonego) /art. 197 § 1,2 kk,
 • zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem lub wspólnie z innymi osobami /art. 197 § 3 kk,
 • obcowanie płciowe z osobą poniżej 15 lat /art. 200 § 1 kk,
 • prezentowanie lub udostępnianie treści pornograficznych osobom do 15 lat /art. 200 § 2,3 kk,
 • rozpijanie małoletniego /art. 208 kk,
 • znieważenie (czyn ścigany z oskarżenia prywatnego) /art. 216 § 1 kk,
 • naruszenie nietykalności cielesnej (czyn ścigany z oskarżenia prywatnego) /art. 217 § 1 kk,
 • publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa i jego pochwała /art. 255 § 1,3 kk,
 • propagowanie faszyzmu i totalitaryzmu, rasizm, nietolerancji /art. 256 kk,
 • publiczne znieważanie grup ludności o różnych światopoglądach i przynależności narodowej, rasowej /art. 257 kk,
 • nielegalne posiadanie broni palnej (w tym gazowej) i amunicji /art. 263 § 1,2 kk,
 • podrabianie lub przerabianie dokumentu /art. 270 § 1,3 kk,
 • używanie podrobionego dokumentu /art. 270 § 1,2 kk,
 • kradzież lub przywłaszczenie dokumentu stwierdzającego tożsamość /art. 275 § 1 kk,
 • kradzież cudzej rzeczy o wartości powyżej 250 PLN /art. 278 § 1,3 kk,
 • kradzież rzeczy o wartości do 250 PLN (wykroczenie) /art. 119 § 1 kw,
 • kradzież z włamaniem /art. 279 § 1 kk,
 • rozbój, (inaczej rabunek) /art. 280 § 1 kk,
 • rozbój przy użyciu broni palnej, innego niebezpiecznego przedmiotu lub środka obezwładniającego /art. 280 § 2 kk,
 • kradzież rozbójnicza /art. 281 kk,
 • wymuszenie rozbójnicze (inaczej tzw. "haracz") /art. 282 kk,
 • przywłaszczenie mienia o wartości powyżej 250 PLN art. 284 § 1 kk,
 • przywłaszczenie mienia o wartości do 250 PLN (wykroczenie) /art. 119 § 1 kw,
 • uszkodzenie rzeczy (czyn ścigany na wniosek pokrzywdzonego) /art. 288 § 1,2 kk,
 • uszkodzenie rzeczy o wart. poniżej 250 PLN (czyn ścig. na wniosek pokrzyw. – wykroczenie) /art. 124 § 1 kw,
 • zakłócenie porządku publicznego (wykroczenie) /art. 51 § 1 kw,
 • zakłócenie porządku publicznego w sposób chuligański (wykroczenie) /art. 51 § 2 kw,
 • paserstwo umyślne /art. 291 § 1,2 kk,
 • paserstwo nieumyślne /art. 292 § 1,2 kk,
 • paserstwo przedmiotu o wartości do 250 PLN (wykroczenie) art. 122 kw,
 • nielegalne udzielanie lub nakłanianie do używania środków odurzających /art. 45, ustawy
 • nielegalne udzielanie lub nakłanianie do używania środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (sprzedaż narkotyku) /art. 46, ustawy

 

ZAŁĄCZNIK nr 2 (wzór)

 

Oświadczenie

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że odbieram moje dziecko …………………………………………… ucznia klasy………………,

które uległo następującemu zdarzeniu ………………………………………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie oświadczam, że nie uważam za zasadne wzywanie do mojego dziecka Pogotowia Ratunkowego. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u mojego dziecka zobowiązuję się do wizyty lekarskiej.

 

………………………………………                        ………………………………………………

(miejscowość i data)                                                           (podpis rodzica)

 
Ta strona korzysta z plików cookies (tzw. "ciasteczek"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Dowiedz się więcej...